مشاهده کارنما

«اولیاء محترم توجه داشته باشند که ارزیابی هر مفهوم پس از اتمام تدریس و ارزیابی آن در کارنمای دانش آموز ثبت می شود»
به منظور مشاهده کارنمای دانش آموز، مشخصات تحصیلی را به درستی انتخاب و وارد نمایید